General terms & conditions

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor het gebruik van de website van de BVBA ESPOO met ondernemingsnummer BE0871.262.908 en maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 75-77 (hierna ‘de verkoper‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van espoo wordt geplaatst via www.espoo.be.

De website van de BVBA ESPOO werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna 'de klant' genoemd), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.espoo.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te informeren bij de espoo klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de espoo klantendienst. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden via het contactformulier, via e-mail aan [email protected] of op het telefoonnummer +3232375797. Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

 

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn ook per land terug te vinden:

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Mastercard, VISA, Bancontact/Mrcash, Maestro, iDEAL, of overschrijving. 

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met cadeaubonnen. Indien via de webshop wordt betaald met een cadeaubon waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de espoo klantendienst om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe cadeaubon te bekomen. Bij betaling met een cadeaubon in de espoo winkel kan voor het verschilbedrag wel een nieuwe cadeaubon worden gegeven, en in bepaalde gevallen worden terugbetaald.

 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

5. Levering

Levering van online bestellingen is mogelijk in volgende landen: België, Canada*, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan*, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen**, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten*, Zweden, Zwitserland**

* Contacteer ons op [email protected] voor shipping naar deze landen ** Voor deze landen kan de klant een extra douanetoeslag aangerekend worden 

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling in de espoo winkel. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres krijgt de klant indien mogelijk een link met trackingnummer zodat hij/zij de verzending kan opvolgen via de e-tracker vanaf het moment dat de levering wordt meegeven met leverdienst.

 

6. Levertijden

Bij het bestellen van een product dat niet op voorraad is, kan de verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door de leverancier. Daarom kan ook geen compensatie hiervoor worden geëist door de klant.

 

7. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen na bestelling om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen na bestelling worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de espoo winkel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: espoo, Kloosterstraat 75-77, 2000 Antwerpen.

Terugzending vanuit België is kosteloos. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. Enkel vanuit Nederland kan terugzending kosteloos, mits door de verkoper een gepersonaliseerd retourlabel wordt opgemaakt dat op uitdrukkelijk verzoek van de klant bij de espoo klantendienst via mail kan worden bekomen.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd is en het zich in de originele verpakking bevindt. Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier dan hoe de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

 

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: espoo bvba - Kloosterstraat 75-77, 2000 Antwerpen - België of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar [email protected]

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 7) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

Voor alle artikelen die de verkoper verkoopt, geldt de wettelijke garantie. Een artikel moet dus in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren. Wanneer de klant een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorziet de verkoper zo snel mogelijk een oplossing. Afhankelijk van het artikel gebeurt dit door algehele vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen fabrieksgaranties. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie kan de klant vinden in de documentatie van het product.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Alle informatie op deze website is algemene informatie en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Daarom kan de informatie niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

De verkoper levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er altijd onjuistheden sluipen in de gegeven informatie. Mochten er fouten staan in de gegeven informatie op deze website, dan zal de verkoper al het nodige doen om dit zo snel mogelijk aan te passen.  

Echter, de verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien de klant foutieve informatie opmerkt, dan wordt aangeraden meteen contact op te nemen met onze klantendienst op [email protected]  

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan worden gewijzigd of aangevuld te allen tijde zonder voorafgaandelijke kennisgeving. De verkoper kan een goede werking van de website niet garanderen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Noch voor enige vorm van directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website van de verkoper kan hyperlinks of pagina's van derden bevatten of kan indirect verwijzen naar deze pagina's. Het opzetten van links naar deze websites of pagina’s impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of de andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan, of  enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

 

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies*, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten alle tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de espoo klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn account.

E-mailadressen en telefoonnummers zijn nodig om de bestellingen te bevestigen en contact op te nemen met de klant.

cookies*

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Ze maken het mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en om zo de website te verbeteren en indien nodig aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Espoo gebruikt cookies om de klant te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies geven dus informatie over het gedrag van websitebezoekers. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als de klant wil, kan hij/zij de browser cookies uitzetten. In dat geval, echter, zal hij/zij niet in staat zijn om de website optimaal te gebruiken.

 

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, beelden, logo’s, data zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk de toestemming vragen aan de verkoper.

 

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

 

14. Aanvullende voorwaarden

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op de klant nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de klant.

De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering, opdat een vlotte bezorging mogelijk is. Mocht bij aflevering blijken dat de bezorging niet zonder risico van beschadiging zal lukken, dan kan de klant een nieuwe afspraak voor levering maken. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. Wanneer gebruik moet worden gemaakt van een verhuislift dan zijn deze kosten ook voor rekening van de klant.